Läkare


Anna Freyschuss

Anna Freyschuss Foto: Pia Lundberg

Dags för förändring!

Trots att hjärtinfarkt drabbar både män och kvinnor i lika hög grad är kvinnorna i minoritet bland deltagarna i rehabiliteringsgrupperna hos Svenska Re på Gran Canaria. Så har det varit under alla år, men det är dags för en förändring.

Anna Freyschuss är hjärtläkare på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1986. Hon arbetar också sedan länge som hjärtläkare hos Svenska Re under hjärtprogrammen på Gran Canaria.

– Det brukar tyvärr aldrig vara mer än några få kvinnliga deltagare, trots att män och kvinnor idag drabbas i lika hög grad av hjärt- och kärlsjukdomar. Totalt sett har dödligheten i dessa sjukdomar stadigt gått ner sedan 1990-talet. Insjuknandet i hjärtinfarkt och stroke har också successivt minskat, men bland kvinnor i förvärvsarbetande ålder ses ingen minskning enligt Socialstyrelsens senaste Folkhälsorapport. Det talar verkligen för att det finns ett stort behov av förebyggande åtgärder, inte minst hos kvinnor i yrkesarbetande ålder 45–65 år, konstaterar Anna.

Träning under trygg handledning

– Vi har ett tillrättalagt program där varje deltagare kan träna olika aktiviteter med olika intensiteter under handledning av både läkare och sjukgymnast i en trygg miljö, säger Anna. Deltagarna lär sig snabbt att hitta sin egen nivå i träningen, varken för låg eller för hög i förhållande till sin sjukdom.

Anna betonar också vikten av att komma bort från sin vanliga miljö. Inga vardags- problem tränger sig på som stör träningen och möjligheterna att bearbeta sin personliga situation.

– Alla mår så bra av att komma igång med träningen. Det gäller inte minst kvinnor, som ofta har många olika krav på sig i hemmiljön och måste lära sig att även se till sina egna behov, säger Anna.


Åke Nygren

Åke Nygren

Tidig insats viktig

Det är viktigt att sätta in åtgärder i tid vid stressrelaterade sjukdomar. Det konstaterar professor Åke Nygren, Karolinska Institutet, ordförande i Rehabiliteringsrådet.

Av det totala antalet sjukskrivna ökar andelen med stressrelaterade sjukdomar kraftigt redan efter en månads sjukskrivning, efter två år dominerar diagnosen.

– Stress utan återhämtningsperioder, full gas hela tiden, kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Det gäller att identifiera dessa innan det går för långt, helst förebygga på ett tidigt stadium.

Vanliga symptom är sömnproblem, glömska och okoncentration, något som kanske bara arbetsledningen kan identifiera. Ofta går det så långt att något akut inträffar som uppdagar situationen. Men det är viktigt med tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen. Rehabilitering är ofta avgörande för en snabb återgång i arbete. När man väl blir sjukskriven kan det bli både långdraget och besvärligt. Efter rehabilitering är det oerhört viktigt med uppföljning på arbetsplatsen, så man inte kommer tillbaka till en likadan, ohållbar situation, menar Åke Nygren.